Tekst
Login

KLAUZULA INFORMACYJNA dot. OCHRONY DANYCH

Kategoria: Ważne informacje

Stosownie do obowiązku wynikającego z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie: RODO) Zarząd Związku Międzygminnego pod nazwą NATURA informuje, że w biurze Związku przetwarzane są dane osobowe mieszkańców gmin – uczestników Związku.

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem przetwarzanych danych jest Zarząd Związku Międzygminnego pod nazwą NATURA z siedzibą w Grójcu, ul. Mszczonowska 23, 05-600 Grójec, w imieniu którego działa Dyrektor Biura.

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - p. Idę Mroczek-Lep, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.  CELE I PODSTAWA PRZETWARZANIA

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań Związku nałożonych ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 poz. 1289 ze zm.) oraz innych ustaw szczególnych. Dane osobowe są więc przetwarzane na podstawie art. 6 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Dane osobowe mogą być również przetwarzane:

 • na postawie art. 6 lit. a RODO, tj. w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych w jednym lub większej liczbie celów;
 • na postawie art. 6 lit. b RODO, tj. jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

4. ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Przetwarzane w biurze Związku dane osobowe będą udostępnia podmiotom przetwarzającym, realizującym:

 • w imieniu administratora zadania w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców gmin-uczestników Związku,
 • na rzecz administratora danych zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemów informatycznych wyłącznie w zakresie realizacji powyższej usługi.

Ponadto dane mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do odbioru danych, 
w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny
do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, nie krócej niż przez okres wskazany
w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

6. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Osobom, których dane przetwarzane są w biurze Związku przysługują następujące prawa:

 • prawo do ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 18 RODO,
  z wyjątkiem gdy przetwarzanie ma na celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej oraz ważnych względów interesu publicznego,
 • prawo dostępu do danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych po upływie okresu wskazanego w pkt. 5,
 • prawo do usunięcia danych w każdym czasie, o ile dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

7. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadku uznania, że Zarząd Związku Międzygminnego pod nazwą NATURA narusza przepisy RODO, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, tj.:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa