KOMUNIKAT

Kategoria: Ważne informacje


W związku z otrzymanymi od Zarządu Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura”  niepokojącymi informacjami o braku terminowego uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez niektórych mieszkańców gmin wchodzących w skład tut. Związku wzywamy osoby zalegające z płatnościami do niezwłocznego ich uregulowania. Stanowczo potępiamy praktykę świadomego zaprzestania dokonywania płatności za odbiór odpadów komunalnych. Jako członkowie Zgromadzenia Związku zobowiązaliśmy Zarząd Związku do podjęcia niezwłocznych działań mających na celu przymusowe ściągnięcie zaległych opłat. Tym samym tytuły egzekucyjne są na bieżąco składane do Urzędu Skarbowego w Grójcu. Nadmieniamy, że przymusowe ściągnięcie zaległych opłat narazi osoby zalegające z płatnościami na obowiązek poniesienia dalszych, znacznych kosztów postępowania egzekucyjnego oraz konieczność zapłaty odsetek.

 

Jednocześnie informujemy Państwa, że wzrost stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest spowodowany czynnikami obiektywnymi, niezależnymi od Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” takimi jak wzrost opłaty środowiskowej oraz wzrost kosztów przyjęcia odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Radomiu.

Wójt Gminy Błędów             Wójt Gminy Belsk Duży                     Wójt Gminy Chynów

/-----------------------/                    /-----------------------/                        /-----------------------/     

Mirosław Jakubczak             Władysław Piątkowski                      Tadeusz Zakrzewski

 Wójt Gminy Goszczyn           Burmistrz Gminy i Miasta Grójec        Wójt Gminy Jasieniec

  /-----------------------/                    /-----------------------/                           /-----------------------/     

Waldemar Kopczyński               Dariusz Gwiazda                               Marta Cytryńska

Wójt Gminy Promna             Burmistrz Warki 

/-----------------------/                /------------------/                       

  Wojciech Nowak                Dariusz Gizka