Tekst
Login

Ważna informacja

Kategoria: Ważne informacje


Uprzejmie informujemy, iż nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) wprowadziła zmiany między innymi w zakresie wprowadzenia obowiązku selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, zmianie terminu składania nowych deklaracji oraz możliwości wprowadzenia ulgi w związku z kompostowaniem odpadów BIO w kompostowniku przydomowym.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska od 1 stycznia 2020 roku wszyscy mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do selektywnej zbiórki odpadów. W całym kraju zasady segregacji odpadów zostały ujednolicone po to, aby podnieść poziom odzysku surowców oraz zwiększyć poziomy recyklingu.
Ponieważ wszyscy dążymy do odpowiedzialnego postępowania z odpadami liczymy na wzajemną współpracę oraz motywację i konsekwencję w działaniu.

Właściciele nieruchomości (rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością), którzy dotychczas zadeklarowali nieselektywną zbiórkę odpadów nie są zobowiązani do ponownego składania deklaracji.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach niesegregowanie odpadów przez mieszkańców wiąże się z podwyższeniem opłat w drodze decyzji administracyjnej według stawki określonej w uchwale Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” nr XIII/31/19.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (poprzednio 14 dni od daty nastąpienia zmiany).

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytuły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku śmierci mieszkańca. Jeżeli zmniejszenie spowodowane jest śmiercią mieszkańca przyjęcie deklaracji możliwe jest w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. Sposób naliczania opłat za gospodarowanie odpadami nie ulega zmianie zarówno w przypadku nieruchomości jednorodzinnych jak i nieruchomości wielorodzinnych.

 OPŁATY, TERMINY PŁATNOŚCI

Stawka obowiązująca od 1 stycznia 2020 r. za odpady segregowane to 30,00 zł. za osobę zamieszkującą nieruchomość za jeden miesiąc, natomiast we wspomnianym wcześniej przypadku, jeśli właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów stawka ulegnie podwyższeniu na 60,00 zł. za osobę zamieszkującą nieruchomość za jeden miesiąc.

Zmianie ulegają także terminy płatności. Od 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami wnosimy do 10go. dnia każdego miesiąca kalendarzowego, w którym powstał obowiązek jej uiszczenia (dotychczas opłaty wnoszone były kwartalnie). Bez zmian pozostają indywidualne numery kont, które właściciele nieruchomości otrzymali po złożeniu deklaracji. W przypadku nowych nieruchomości, właściciel otrzyma numer konta w chwili złożenia deklaracji.

Znowelizowana ustawa o czystości i porządku w gminach dała możliwość wprowadzenia ulg dla mieszkańców, którzy kompostują odpady. Ulga zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” nr wynosi 1,00 zł za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość.

  • Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Uchwałą nr XIII/28/19 z dnia 16 grudnia 2019 r. Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Są w niej zawarte wszystkie najważniejsze informacje, które powinien posiadać mieszkaniec nieruchomości. Uchwała dostępna jest na stronie internetowej oraz w biurze Związku.

Jeśli mają Państwo wątpliwości bądź pytania dotyczące kwestii związanej z odpadami bądź funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w Związku Międzygminnym pod nazwą „Natura”, pracownicy Związku pozostają do Państwa dyspozycji.