Tekst
Login

INFORMACJA

Kategoria: Ważne informacje

              Przypominamy, że zgodnie z § 2 ust. 7 Uchwały nr XIII/28/19 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  „na terenie posesji można zbierać odpady segregowane w pojemnikach, ale w dniu wynikającym z harmonogramu odbioru odpady komunalne segregowane należy wystawić w workach (nie w pojemniku) do drogi publicznej do której jest zapewniony dojazd pojazdem odbierającym te odpady. Odpady będą odbierane w godzinach 7.00 – 20.00. Worki winny być wystawione przed godziną 7.00. Odpady segregowane wystawione luzem nie będą odebrane.