Tekst
Login

Komunikat Zarządu

Kategoria: Ważne informacje

logonatura

Szanowni Mieszkańcy!
   Zarząd Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” przypomina o obowiązku zgłaszania wszystkich dodatkowych osób przebywających czasowo (pracownicy sezonowi) na nieruchomości, do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Państwa sumienność ma znaczący wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla wszystkich mieszkańców Związku. Wyżej wskazany obowiązek wynika wprost z art. 6m ust 2. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz §3 uchwały nr XIII/29/19 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura”.

W przypadku osób przebywających czasowo należy:

  1. złożyć zmianę deklaracji uwzględniającą liczbę osób aktualnie przebywających na nieruchomości;
  2. po zakończeniu pobytu czasowego należy złożyć zmianę deklaracji pomniejszającą, wskazując ponownie liczbę osób stale zamieszkałych. Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

   Deklaracje można składać bezpośrednio w Biurze Związku, Plac Wolności 12, 05-600 Grójec, przesyłać wypełnione deklaracje drogą pocztową lub za pośrednictwem platformy ePUAP.
   Związek Międzygminny pod nazwą „Natura” ma obowiązek uszczelniania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym celu może pozyskiwać informacje z innych jednostek tj. KRUS, ZUS, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna oraz Urzędy Gmin w celu zebrania dowodów poświadczających fakt przebywania osób zamieszkujących czasowo..
   Przypominamy, że zgodnie z uchwałą nr XII/19/19 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” od stycznia 2020 roku został ustalony obowiązek miesięcznego uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.
   W przypadku powstania zaległości, Zarząd tut. Związku jest zobowiązany do wystawienia upomnień, co wiąże się z dodatkowymi kosztami dla właściciela nieruchomości. Koszty upomnienia w wysokości 11,60 zł wynikają z §1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 września 2015r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej.
   Zgodnie z art. 47b ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji publicznej, właściciele nieruchomości mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu tabliczki porządkowej w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru (w przypadku braku oznaczenia nieruchomości odpady komunalne mogą zostać nie odebrane).

Pracownicy Biura Związku pozostają do Państwa dyspozycji w każdej sprawie związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

 
Dyrektor Biura Związku
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Mirosław Krawczyński