W roku 2024 stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pozostają bez zmian.
Wysokość opłaty wynika z iloczynu liczby osób zamieszkałych nieruchomość oraz stawki określonej w Uchwale Zgromadzenia Związku Międzygminnego.

 • Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Natura” dla właścicieli nieruchomości budynków jednorodzinnych oraz wielorodzinnych ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 27 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
 • Zwalnia się w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,  kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 3 zł od stawki opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczonej od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość tj. 24 zł.
 • W przypadku zadeklarowania kompostowania bioodpadów w kompostownikach przydomowych nieruchomość wyłączona jest z odbioru bioodpadów spod posesji (brązowy worek) oraz możliwości dostarczania do PSZOK.
 • Właściciele nieruchomości, którzy nie kompostowali bioodpadów w roku 2023, a wyrażają taką chęć na rok 2024, są zobowiązani do złożenia zmiany deklaracji
  o wysokości opłaty.
 • W przypadku zmiany danych lub liczby osób zamieszkałych, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
 • W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (w tym kompostowania bioodpadów) operator powiadomi o tym fakcie Związek.
 • Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach niesegregowanie odpadów przez mieszkańców wiąże się z podwyższeniem opłat w drodze decyzji administracyjnej według stawki określonej w uchwale nr XX/55/20 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” z dnia 27.11.2020 r.
 • W przypadku niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny Zarząd Związku w drodze decyzji administracyjnej określi wyższą opłatę za odpady – 100,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

  Przykład obliczenia stawki:
  Opłata za 1 os. x 27,00 zł = 27,00 zł – 3,00 zł (ulga BIO) = 24,00 zł za m-c
  Opłata za 5 os. x 27,00 zł = 135,00 zł – 15,00 zł (ulga BIO) = 120,00 zł za m-c
 • Opłaty należy wnosić bez wezwania do 10-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego, w którym powstał obowiązek ich uiszczania.
 • Bez zmian pozostają dotychczasowe rachunki bankowe do opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpłat dokonujemy na
  indywidualny numer rachunku bankowego, uzyskany w biurze Związku.