1. Do kiedy należy składać deklarację?
  Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację w terminie 14 dni od kiedy na nieruchomości zamieszka pierwszy mieszkaniec lub powstaną na danej nieruchomości odpady komunalne. W przypadku zmiany danych lub liczby osób zamieszkałych, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
 2. Gdzie mogę złożyć deklarację?
  Właściciel nieruchomości (w tym współwłaściciel, użytkownik wieczysty, zarządca) może złożyć deklarację w biurze Związku przy Placu Wolności 12 w Grójcu, listownie za pośrednictwem poczty oraz poprzez ePUAP.
 3. Kto składa deklarację i ponosi opłatę?
  Obowiązek złożenia deklaracji należy to właściciela nieruchomości, przez którego rozumie się także współwłaściciela, użytkownika wieczystego, dzierżawcę, czy zarządcę nieruchomości. W przypadku budynków wielolokalowych w imieniu mieszkańców deklarację wypełni i złoży do urzędu zarząd spółdzielni mieszkaniowej, wynajęty zarządca, czy zarząd wspólnoty. Opłatę natomiast ponosić będą wszyscy wytwarzający odpady.
 4. Czy mam płacić za osoby zameldowane, a nie mieszkające na mojej posesji? (np. kiedy dzieci studiują lub pracują za granicą)
  Nie. Według ustawy opłata dotyczy osób zamieszkujących daną nieruchomość (ponieważ wtedy wytwarzane są odpady), a nie osób zameldowanych. Składając deklarację właściciel nieruchomości składa dodatkowe oświadczenie informujące o tym, że określona osoba pomimo zameldowania nie mieszka na danej nieruchomości. Urząd oczywiście sprawdza te oświadczenia. W deklaracji należy wpisać każdą osobę zamieszkującą.
 5. Co się stanie, gdy nie złożę deklaracji?
  W razie niezłożenia deklaracji Zarząd Związku określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
 6. Co stanie się, jeśli w deklaracji podam mniejszą ilość osób niż w rzeczywistości?
  W razie podania mniejszej ilości osób niż zamieszkuje faktycznie, Zarząd Związku może mieć uzasadnione wątpliwości co to danych zawartych w deklaracji, dlatego w drodze decyzji określi wysokość opłaty, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
 7. Czy muszę zgłaszać pracowników sezonowych do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
  Tak. Zgodnie z podjętą uchwałą Zgromadzenie Związku przyjęło sposób naliczania opłaty od właścicieli nieruchomości stanowiący iloczyn określonej wysokości opłaty i ilości osób zamieszkałych. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana oraz zgłosić dodatkowe osoby przebywające na nieruchomości. Taki sam sposób postępowania następuje w przypadku końca pobytu dodatkowych osób. Opłata będzie naliczona od kolejnego, pełnego miesiąca w którym przebywają dodatkowi mieszkańcy nieruchomości.
 8. Czy można „wypisać się” ze Związku?
  Nie. Obowiązujący system gospodarki odpadami w Polsce ma za zadanie wyeliminowanie gospodarstw nie objętych tym systemem. Zgodnie z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa, iż jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do prowadzenia systemu gospodarki odpadami, właściciel nieruchomości jest natomiast zobowiązany do stosowania przepisów prawa miejscowego oraz ponoszenia opłaty w zamian za odbiór i gospodarowanie odpadami.
 9. Nie podpisałem ze Związkiem żadnej umowy i nie dokonywałem płatności, mimo to mam naliczoną opłatę od początku funkcjonowania Związku. Dlaczego?
  Związek, wykonując swoje statutowe działania, jest zobowiązany do objęcia systemem gospodarki odpadami wszystkich mieszkańców, zamieszkałych na terenie działania Związku. Związek na podstawie obowiązujących przepisów prawa prowadzi postępowania podatkowe zmierzające do określenia wysokości opłaty i wydaje decyzje określające wysokość opłaty. Taka decyzja stanowi odpowiednik deklaracji podatnika i na jej podstawie Związek dokonuje przypisu należności oraz czynności egzekucyjnych.

 10. Czy w tym roku opłaty uległy zmianie?
  W roku 2022 stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pozostają bez zmian, wysokość opłaty wynika z iloczynu liczby osób zamieszkałych nieruchomość oraz stawki w wysokości 27 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
  Zwalnia się w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne   w kompostowniku przydomowym, w wysokości 3 zł od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczonej od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość tj. 24 zł.
 11. W jaki sposób mogę dokonać opłaty?
  Wpłat dokonujemy na indywidualny numer rachunku bankowego, uzyskany w biurze Związku.
 12. Gdzie mogę zapłacić?
  Wpłaty dokonać można przelewem bankowym, na poczcie i w każdej innej placówce gdzie mieszkańcy opłacają rachunki. NIE MA MOŻLIWOŚCI ZAPŁATY W BIURZE ZWIĄZKU!
 13. Za co płacę?
  Opłata obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie na terenie nieruchomości oraz odbiór i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych pochodzących wyłącznie z gospodarstwa domowego dostarczonych przez mieszkańców do PSZOK.
 14. Czy dostanę rachunek do zapłaty?
  Rachunki nie są wystawiane, opłaty należy wnosić do 10-go dnia każdego miesiąca. Po terminie płatności zostanie wystosowane upomnienie do uregulowania zaległości wraz z kosztami upomnienia.
 15. Co w przypadku, jeśli nie będę płacić za odpady?
  W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie, albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Związek zobowiązany jest do wystawienia upomnienia. Jeżeli właściciel nieruchomości nie uiści należnej kwoty wraz z kosztami upomnienia w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania, Związek wystawia tytuł wykonawczy kierowany do Naczelnika Urzędu Skarbowego.
 16. Co to są odpady komunalne?
  Odpady komunalne są to wszystkie odpady powstające w gospodarstwach domowych. NIE DOTYCZĄ ODPADÓW POWSTAJĄCYCH W WYNIKU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
 17. Na czym polega segregowanie odpadów?
  Prawidłowe segregowanie odpadów w podstawowym zakresie polega na tym, aby do odrębnych pojemników zbierać:

  - ZABUDOWA JEDNORODZINNA

  • Worek w kolorze żółtym – tworzywa sztuczne, metal
  • Worek w kolorze niebieskim – papier, tektura (makulatura)
  • Worek w kolorze zielonym – szkło opakowaniowe
  • Worek w kolorze brązowym – odpady ulegające biodegradacji (z wyłączeniem odpadów zielonych)
  • Pojemnik czarny (lub czarne worki) – pozostałe odpady komunalne

  -  ZABUDOWA WIELORODZINNA

  • Pojemnik żółty -  tworzywa sztuczne, metal
  • Pojemnik niebieski – papier, tektura (makulatura)
  • Pojemnik zielony - szkło opakowaniowe
  • Pojemnik brązowy - odpady ulegające biodegradacji (z wyłączeniem odpadów zielonych)
  • Pojemnik czarny – pozostałe odpady komunalne
 18. Na czym polega segregacja odpadów?
  Segregacja odpadów komunalnych - to zbieranie odpadów do specjalnie oznakowanych worków, w podziale na rodzaj surowców, z jakiego zostały wyprodukowane.
 19. Czy w pojemnikach mogę składować i wystawiać odpady segregowane?
  W zabudowie jednorodzinnej można zbierać odpady segregowane w pojemnikach, lecz w dniu wynikającym z harmonogramu należy je wystawić w workach do drogi publicznej (NIE W POJEMNIKU).
 20. Jakie to są odpady zmieszane?
  Odpady zmieszane to te, które nie nadają się do segregacji w celu odzysku lub recyklingu. Są to m. in.: artykuły higieniczne, porcelana i ceramika, szkło stołowe, okularowe, żaroodporne, fajans, kryształy, lustra, wypalone znicze, odchody zwierzęce, tytoń, rośliny zaatakowane chorobami, trociny i inne sorbenty zanieczyszczone przez zwierzęta. Nie wrzucamy do nich odpadów niebezpiecznych, zużytych baterii i akumulatorów, sprzętu RTV i AGD, przeterminowanych leków, popiołów, odpadów pochodzących z prac budowlano-remontowych.
 21. Kto sprawdza czy faktycznie segreguję odpady?
  Operator zobowiązany jest do kontroli realizowania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  W sytuacji stwierdzenia braku segregacji lub jej niewłaściwego wykonania oznacza worek czerwoną kartką ostrzegawczą (naklejka) i pozostawia worek bez odbioru co oznacza, że właściciel nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej ma je ponownie segregować (odbiór nastąpi w kolejnym terminie wynikającym z harmonogramu) lub wystawić w dniu odbioru odpadów zmieszanych w terminie wynikającym z harmonogramu. Wykonawca sporządza dokumentację fotograficzną, która potwierdza jego zastrzeżenia, a o zaistniałym zdarzeniu poinformuje Związek w formie pisemnej wraz z dołączoną dokumentacją fotograficzną.
 22. Co się stanie, jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie segregował odpadów?
  W przypadku niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny Zarząd Związku w drodze decyzji administracyjnej określi wyższą opłatę za odpady – 100,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.
 23. Co jeśli odpady będą wystawiane zbyt późno?
  Podjęta uchwała o szczegółowym zakresie świadczenia usług przez Związek określa tryb odbioru odpadów. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wystawienia odpadów nie później niż do godziny 7.00. W przypadku braku odbioru odpadów, spowodowanych brakiem wystawienia, należy zastosować się do kolejnego terminu odbioru, zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
 24. Co można oddać w ramach odpadów wielkogabarytowych oraz elektroodpadów i gdzie je oddajemy?
  W ramach odpadów wielkogabarytowych oraz elektroodpadów można oddawać: meble, stary zużyty sprzęt RTV i AGD, zabawki o dużych rozmiarach, stare dywany, wykładziny, rowery, oraz wszystkie odpady powstałe w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach. Odpady z remontów i demontażu (np. wanna, kabina prysznicowa, okna) nie są zaliczane do odpadów wielkogabarytowych. Takiego typu odpady należy dostarczać na PSZOK.
  Odpady wielkogabarytowe oraz elektroodpady można wystawić do drogi publicznej w dniu odbioru zgodnym z harmonogramem odbioru odpadów na zasadach jak w przypadku pozostałych frakcji odpadów.
  Dodatkowo, odpady te można poza terminem wynikającym z harmonogramu dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (Chynów ul. Główna 92). 
 25. Co to jest PSZOK?
  PSZOK- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. To miejsce, gdzie każdy mieszkaniec, który wnosi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Związku „Natura” może dostarczyć posegregowane odpady (wykaz odpadów odbieranych w PSZOK dostępny jest w Biurze Związku oraz na stronie Związku).
  Regulamin znajduje się na stronie internetowej Związku oraz na PSZOK.
 26. Gdzie mogę wyrzucić popiół?
  W każdej z gmin należących do Związku ustawione są kontenery na popiół dostępne dla wszystkich mieszkańców.
  LOKALIZACJA KONTENERÓW:
  • Belsk Duży ul. Szkolna 9 (teren ZGK)
  • Chynów ul. Główna 92 (teren PSZOK)
  • Goszczyn ul. Bądkowska 1 (przy weterynarii)
  • Promna ul. Złota (obok cmentarza)

  Popiół należy umieszczać w kontenerze luzem bez worków oraz innych odpadów

 27. Co zrobić jeśli mam dużo odpadów komunalnych i nie chcę czekać do dnia wywozu?
  Można je dostarczyć do Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) - to miejsce, gdzie każdy mieszkaniec (nieruchomości zamieszkałej), który wnosi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Związku Natura może dostarczyć posegregowane odpady pochodzące wyłącznie z gospodarstwa domowego. PSZOK nie odbiera odpadów      z działalności rolniczej, sadowniczej i gospodarczej.
  Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych właściciel nieruchomości może dostarczać odpady posegregowane w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie.
  Poszczególne pojemniki na odpady dostępne na terenie PSZOK
  • Tworzywa sztuczne
  • Papier
  • Szkło
  • Metale
  • Opony (wyłącznie od samochodów osobowych i jednośladów)
  • Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych (pochodzące wyłącznie z gospodarstwa domowego)
  • Ulegające biodegradacji (trawa, liście, drobne gałązki, spożywcze, kuchenne)
  • Gruz betonowy oraz odpady z drobnych remontów wykonanych samodzielnie przez mieszkańca ( do 0,5 m3 z gospodarstwa rocznie)
  • Tekstylia
  • Lampy, żarówki
  • Baterie, akumulatory
  • Przeterminowane leki (pojemniki dostępne również w każdej aptece na terenie Związku Międzygminnego)
  • Elektroodpady
  • Gabaryty
  • Popiół

Ważne!
Jeżeli przeprowadzamy drobny remont mieszkania, domu, własnym sumptem to odpady zgodne z regulaminem możemy dostarczyć na PSZOK. Jeżeli remont przeprowadzony jest przez firmę to NIE MOŻEMY, firma zgodnie z przepisami prawa zobowiązana jest za pomocą podmiotu posiadającego odpowiednie pozwolenia przekazać do utylizacji odpady i uiścić stosowną opłatę.

 1. W jakich godzinach czynny jest PSZOK w Chynowie przy ulicy Głównej 92
  - wtorek 8.00 -15.00
  - czwartek 10.00–17.00
  - sobota 09.00– 15.00
 2. Dlaczego Związkowi tak zależy na dobrej segregacji?
  W przypadku nieosiągnięcia poziomów odzysku, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji, kara będzie stanowić iloczyn stawki opłaty za korzystanie ze środowiska i brakującej do osiągnięcia poziomu recyklingu masy odpadów komunalnych.
  Kary te będą wymierzane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z tym, że w przypadku ustania przyczyn nałożenia kary, będą mogłyby być umorzone.
  W interesie każdego mieszkańca jest więc zredukowania ilości wytwarzanych odpadów oraz ich segregacja , gdyż ewentualne kary nałożone na gminę znajdą swoje odzwierciedlenie we wzroście opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Czy podmiot prowadzący działalność gospodarczą(dotyczy to np. gospodarstwa rolniczego, sadowniczego) może składować odpady z działalności razem z odpadami komunalnymi?
  Nie. Zgodnie z przepisami prawa powinien posiadać odrębną umowę z podmiotem odbierającym odpady i ponosić stosowną opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów z tyt. działalności gospodarczej.
 4. Czy każdy może oddawać odpady do PSZOK-u?
  Nie. Ustawodawca określił i dał możliwość wyboru gminom a w tym przypadku Związkowi możliwość objęcia zbiórką i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych (mieszkania, domy) i niezamieszkałych (firmy, przedsiębiorstwa, apteki, szkoły itp.). Związek objął odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych tylko nieruchomości zamieszkałe i tylko z tych nieruchomości można dostarczać nieodpłatnie własnym transportem posegregowane odpady na PSZOK.
 5. Gdzie mogę wyrzucić opakowanie po chipsach i przyprawach?
  Opakowanie po chipsach i przyprawach wyrzucamy do żółtego worka