Organami Związku są:

Zgromadzenie Związku, które jest organem stanowiącymi kontrolnym Związku. 
W skład Zgromadzenia wchodzą wójtowie oraz burmistrzowie miast i gmin uczestniczących w Związku.

Zarząd Związku, który jest organem wykonawczym Związku.
Zarząd składa się z osób wybranych spośród członków Zgromadzenia. Dopuszcza się wybór jednego członka Zarządu spoza składu Zgromadzenia.
W skład Zarządu wchodzą Przewodniczący i Zastępca.

Obecny skład Zarządu to:
1. Przewodniczący: Renata Ostatek
2. Zastępca: Tadeusz Zakrzewski
3. Członek: Wojciech Nowak