INFORMACJA

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BELSK DUŻY, CHYNÓW, GOSZCZYN, PROMNA W ZAKRESIE OBOWIĄZKU ZMIANY DEKLARACJI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W ZWIĄZKU Z ZAPEWNIENIEM ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY

 

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
(Dz. U. z 2022 r., poz. 583) Związek Międzygminny Natura informuje, że wszystkie osoby składające w urzędach gmin wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy są obowiązane dokonać zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie komunalnymi, uwzględniających osoby, którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie. Niewykonanie ciążącego na właścicielu nieruchomości obowiązku zmiany deklaracji (zgłoszenia dodatkowych mieszkańców) będzie się wiązało z ustaleniem w drodze decyzji wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Związek Międzygminny Natura informuje ponadto, że od dnia 24 lutego 2022 r. znacząco wzrosła ilość zmieszanych odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin: Belsk Duży, Chynów, Goszczyn oraz Promna. Wskazane odpady gromadzone są w sposób nieprawidłowy, bez uprzedniego dokonania segregacji na frakcje: papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło, odpady ulegające biodegradacji, popiół. Obowiązek segregacji odpadów komunalnych wynika z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Mając na uwadze powyższe informujemy, iż brak prawidłowej segregacji odpadów komunalnych będzie się wiązał z obowiązkiem ponoszenia przez właścicieli nieruchomości opłaty z zastosowaniem podwyższonej stawki opłaty w wysokości 100 zł na każdego mieszkańca, ustalonej Uchwałą nr XIX/54/20 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” z dnia 25.11.2020r. (Dz. U. Woj. Maz. z 2020r. poz. 11700 ze zm.).  Biorąc pod uwagę liczbę zamieszkałych osób opłata może wzrosnąć nawet o kilkaset procent. Związek Międzygminny Natura będzie wszczynał z urzędu postępowania wymiarowe, w wyniku których będzie podwyższana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tym samym, w celu uniknięcia nieporozumień związanych z dużym wzrostem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwracamy się do wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z apelem aby informowali osoby wspólnie zamieszkujące o konieczności prawidłowej segregacji wytwarzanych odpadów komunalnych.