Tekst
Login

Ważne informacje

Komunikat nr 3/2020 Dyrektora Biura Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” z dnia 5 października 2020 r.

Szanowni Państwo
W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce KORONAWIRUSA COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz naszych pracowników, musimy podejmować nadzwyczajne środki. Dlatego podjąłem decyzję o 

zamknięciu Biura Związku dla interesantów od dnia 6 października 2020 r. do odwołania.

Urzędnicy pracują normalnie i można kontaktować się z nimi telefonicznie oraz mailowo (dane poniżej).
W sprawach bieżących prosimy o kontakt z Biurem Związku za pośrednictwem telefonów:
48 332 21 24 (deklaracje)
48 332 94 65 (reklamacje)
48 679 59 98 (księgowość)   
mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /mznatura/SkrytkaESP .

Ważne informacje

Informacja o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

Na podstawie art. 11b ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający - Związek Międzygminny pod nazwą „Natura” informuje o wszczęciu postępowania o udzieleniu zamówienia na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w gminach należących do Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” - zamówienie w 4 częściach, znak: WOR.271.2.2020.
Dokumentacja postepowania została umieszczona pod adresem: przetargi.zmnatura.pl

Ważne informacje

INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 24.08.2020 r. (poniedziałek) PSZOK

będzie nieczynny.

Punkt Odbioru Odpadów będzie czynny dnia następnego, tj. 25.08.2020 r. (wtorek) w godzinach 08.00 – 15.00 .

Ważne informacje

Komunikat Zarządu

logonatura

Szanowni Mieszkańcy!
   Zarząd Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” przypomina o obowiązku zgłaszania wszystkich dodatkowych osób przebywających czasowo (pracownicy sezonowi) na nieruchomości, do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Państwa sumienność ma znaczący wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla wszystkich mieszkańców Związku. Wyżej wskazany obowiązek wynika wprost z art. 6m ust 2. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz §3 uchwały nr XIII/29/19 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura”.

W przypadku osób przebywających czasowo należy:

  1. złożyć zmianę deklaracji uwzględniającą liczbę osób aktualnie przebywających na nieruchomości;
  2. po zakończeniu pobytu czasowego należy złożyć zmianę deklaracji pomniejszającą, wskazując ponownie liczbę osób stale zamieszkałych. Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

   Deklaracje można składać bezpośrednio w Biurze Związku, Plac Wolności 12, 05-600 Grójec, przesyłać wypełnione deklaracje drogą pocztową lub za pośrednictwem platformy ePUAP.
   Związek Międzygminny pod nazwą „Natura” ma obowiązek uszczelniania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym celu może pozyskiwać informacje z innych jednostek tj. KRUS, ZUS, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna oraz Urzędy Gmin w celu zebrania dowodów poświadczających fakt przebywania osób zamieszkujących czasowo..
   Przypominamy, że zgodnie z uchwałą nr XII/19/19 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” od stycznia 2020 roku został ustalony obowiązek miesięcznego uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.
   W przypadku powstania zaległości, Zarząd tut. Związku jest zobowiązany do wystawienia upomnień, co wiąże się z dodatkowymi kosztami dla właściciela nieruchomości. Koszty upomnienia w wysokości 11,60 zł wynikają z §1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 września 2015r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej.
   Zgodnie z art. 47b ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji publicznej, właściciele nieruchomości mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu tabliczki porządkowej w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru (w przypadku braku oznaczenia nieruchomości odpady komunalne mogą zostać nie odebrane).

Pracownicy Biura Związku pozostają do Państwa dyspozycji w każdej sprawie związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

 
Dyrektor Biura Związku
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Mirosław Krawczyński
 
Ważne informacje

INFORMACJA

              Przypominamy, że zgodnie z § 2 ust. 7 Uchwały nr XIII/28/19 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  „na terenie posesji można zbierać odpady segregowane w pojemnikach, ale w dniu wynikającym z harmonogramu odbioru odpady komunalne segregowane należy wystawić w workach (nie w pojemniku) do drogi publicznej do której jest zapewniony dojazd pojazdem odbierającym te odpady. Odpady będą odbierane w godzinach 7.00 – 20.00. Worki winny być wystawione przed godziną 7.00. Odpady segregowane wystawione luzem nie będą odebrane.

Ważne informacje

Komunikat nr 2/2020

Komunikat nr 2/2020
Dyrektora Biura Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura”
z dnia 6 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce KORONAWIRUSA COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz naszych pracowników, musimy podejmować nadzwyczajne środki. Dlatego podjąłem decyzję

o zamknięciu Biura Związku dla interesantów

do odwołania.

Urzędnicy pracują normalnie i można kontaktować się z nimi telefonicznie oraz mailowo (dane poniżej).

W sprawach bieżących prosimy o kontakt z Biurem Związku za pośrednictwem telefonów:

48 332 21 24 (deklaracje, księgowość)

48 332 94 65 (reklamacje)

mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Ważne informacje

Komunikat Zarządu Związku Międzygminnego Natura ws płatności

KOMUNIKAT

   Zarząd Związku Międzygminnego Natura informuje, że nie wszyscy mieszkańcy wywiązują się z obowiązku terminowego uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaniechanie płatności powoduje konieczność wysyłania mieszkańcom płatnych upomnień, a w przypadku  dalszego zwlekania z płatnościami – kierowania do Urzędu Skarbowego w Grójcu wniosków o przymusowe ściągnięcie należności.
Ściągnięcie zaległości powoduje obowiązek ponoszenia przez mieszkańców dodatkowych, znacznych kosztów. W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców z prośbą o dokonywanie terminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek uiszczenia zaległej opłaty na rzecz Związku dotyczy również mieszkańców gminy Grójec, gminy Warka, gminy Błędów oraz gminy Jasieniec za okres do 31 grudnia 2019 r.

Jednocześnie przypominamy, że począwszy od 1 stycznia 2020 r. opłatę należy uiszczać co miesiąc  z góry ,w terminie do dnia 10 dnia miesiąca .

Wójt Gminy Belsk Duży
/-----------------------/
Władysław Piątkowski

Wójt Gminy Chynów
/-----------------------/
Tadeusz Zakrzewski

Wójt Gminy Goszczyn
/-----------------------/
Waldemar Kopczyński

Wójt Gminy Promna
/-----------------------/
Wojciech Nowak

Ważne informacje