Tekst
Login

Ważne informacje

INFORMACJA

              Przypominamy, że zgodnie z § 2 ust. 7 Uchwały nr XIII/28/19 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  „na terenie posesji można zbierać odpady segregowane w pojemnikach, ale w dniu wynikającym z harmonogramu odbioru odpady komunalne segregowane należy wystawić w workach (nie w pojemniku) do drogi publicznej do której jest zapewniony dojazd pojazdem odbierającym te odpady. Odpady będą odbierane w godzinach 7.00 – 20.00. Worki winny być wystawione przed godziną 7.00. Odpady segregowane wystawione luzem nie będą odebrane.

Ważne informacje

Komunikat nr 2/2020

Komunikat nr 2/2020
Dyrektora Biura Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura”
z dnia 6 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce KORONAWIRUSA COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz naszych pracowników, musimy podejmować nadzwyczajne środki. Dlatego podjąłem decyzję

o zamknięciu Biura Związku dla interesantów

do odwołania.

Urzędnicy pracują normalnie i można kontaktować się z nimi telefonicznie oraz mailowo (dane poniżej).

W sprawach bieżących prosimy o kontakt z Biurem Związku za pośrednictwem telefonów:

48 332 21 24 (deklaracje, księgowość)

48 332 94 65 (reklamacje)

mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Ważne informacje

Komunikat Zarządu Związku Międzygminnego Natura ws płatności

KOMUNIKAT

   Zarząd Związku Międzygminnego Natura informuje, że nie wszyscy mieszkańcy wywiązują się z obowiązku terminowego uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaniechanie płatności powoduje konieczność wysyłania mieszkańcom płatnych upomnień, a w przypadku  dalszego zwlekania z płatnościami – kierowania do Urzędu Skarbowego w Grójcu wniosków o przymusowe ściągnięcie należności.
Ściągnięcie zaległości powoduje obowiązek ponoszenia przez mieszkańców dodatkowych, znacznych kosztów. W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców z prośbą o dokonywanie terminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek uiszczenia zaległej opłaty na rzecz Związku dotyczy również mieszkańców gminy Grójec, gminy Warka, gminy Błędów oraz gminy Jasieniec za okres do 31 grudnia 2019 r.

Jednocześnie przypominamy, że począwszy od 1 stycznia 2020 r. opłatę należy uiszczać co miesiąc  z góry ,w terminie do dnia 10 dnia miesiąca .

Wójt Gminy Belsk Duży
/-----------------------/
Władysław Piątkowski

Wójt Gminy Chynów
/-----------------------/
Tadeusz Zakrzewski

Wójt Gminy Goszczyn
/-----------------------/
Waldemar Kopczyński

Wójt Gminy Promna
/-----------------------/
Wojciech Nowak

Ważne informacje

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego
w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)

Informacje ogólne
W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań
na COVID-19, oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych określa się poniższe wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Ważne informacje

Komunikat nr 1/20

Komunikat nr 1/2020
Dyrektora Biura Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura”
z dnia 13 marca 2020 r.

Ważne informacje

Przywrócona łączność telefoniczna

Związek Międzygminny pod nazwą Natura informuje, że od dnia 28 stycznia 2020r. numer tel. 519-752-133 jest nieaktywny.
Aktualne numery telefonów do Biura Związku to: 48/ 332-21-24 i 48/ 332-94-65  

Ważne informacje

Ważna informacja


Uprzejmie informujemy, iż nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) wprowadziła zmiany między innymi w zakresie wprowadzenia obowiązku selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, zmianie terminu składania nowych deklaracji oraz możliwości wprowadzenia ulgi w związku z kompostowaniem odpadów BIO w kompostowniku przydomowym.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska od 1 stycznia 2020 roku wszyscy mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do selektywnej zbiórki odpadów. W całym kraju zasady segregacji odpadów zostały ujednolicone po to, aby podnieść poziom odzysku surowców oraz zwiększyć poziomy recyklingu.
Ponieważ wszyscy dążymy do odpowiedzialnego postępowania z odpadami liczymy na wzajemną współpracę oraz motywację i konsekwencję w działaniu.

Właściciele nieruchomości (rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością), którzy dotychczas zadeklarowali nieselektywną zbiórkę odpadów nie są zobowiązani do ponownego składania deklaracji.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach niesegregowanie odpadów przez mieszkańców wiąże się z podwyższeniem opłat w drodze decyzji administracyjnej według stawki określonej w uchwale Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” nr XIII/31/19.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (poprzednio 14 dni od daty nastąpienia zmiany).

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytuły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku śmierci mieszkańca. Jeżeli zmniejszenie spowodowane jest śmiercią mieszkańca przyjęcie deklaracji możliwe jest w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. Sposób naliczania opłat za gospodarowanie odpadami nie ulega zmianie zarówno w przypadku nieruchomości jednorodzinnych jak i nieruchomości wielorodzinnych.

 OPŁATY, TERMINY PŁATNOŚCI

Stawka obowiązująca od 1 stycznia 2020 r. za odpady segregowane to 30,00 zł. za osobę zamieszkującą nieruchomość za jeden miesiąc, natomiast we wspomnianym wcześniej przypadku, jeśli właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów stawka ulegnie podwyższeniu na 60,00 zł. za osobę zamieszkującą nieruchomość za jeden miesiąc.

Zmianie ulegają także terminy płatności. Od 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami wnosimy do 10go. dnia każdego miesiąca kalendarzowego, w którym powstał obowiązek jej uiszczenia (dotychczas opłaty wnoszone były kwartalnie). Bez zmian pozostają indywidualne numery kont, które właściciele nieruchomości otrzymali po złożeniu deklaracji. W przypadku nowych nieruchomości, właściciel otrzyma numer konta w chwili złożenia deklaracji.

Znowelizowana ustawa o czystości i porządku w gminach dała możliwość wprowadzenia ulg dla mieszkańców, którzy kompostują odpady. Ulga zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” nr wynosi 1,00 zł za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość.

  • Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Uchwałą nr XIII/28/19 z dnia 16 grudnia 2019 r. Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Są w niej zawarte wszystkie najważniejsze informacje, które powinien posiadać mieszkaniec nieruchomości. Uchwała dostępna jest na stronie internetowej oraz w biurze Związku.

Jeśli mają Państwo wątpliwości bądź pytania dotyczące kwestii związanej z odpadami bądź funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w Związku Międzygminnym pod nazwą „Natura”, pracownicy Związku pozostają do Państwa dyspozycji.


 

Ważne informacje