Tekst
Login

Informacja o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

Kategoria: Ważne informacje

Na podstawie art. 11b ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający - Związek Międzygminny pod nazwą „Natura” informuje o wszczęciu postępowania o udzieleniu zamówienia na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w gminach należących do Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” - zamówienie w 4 częściach, znak: WOR.271.2.2020.
Dokumentacja postepowania została umieszczona pod adresem: przetargi.zmnatura.pl