Tekst
Login

Zadania Związku

Kategoria: Związek

Do zadań Związku należy prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin – uczestników Związku poprzez:

 1. tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gmin – uczestników Związku lub zapewnianie wykonania tych prac przez tworzenie
  odpowiednich jednostek organizacyjnych;
 2. zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;
 3. objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gmin – uczestników Związku, systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;
 4. nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym realizacja zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
 5. ustanawianie selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;
 6. tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gmin – uczestników Związku, w tym wskazywanie miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych;
 7. zapewnianie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
 8. prowadzenie działań informacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 9. udostępnianie na stronie internetowej Związku oraz gmin – uczestników Związku, informacji o:
  1. podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy – uczestnika Związku, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
  2. miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy – uczestnika Związku, zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;
  3. osiągniętych przez poszczególne gminy – uczestników Związku oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 ustawy, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2 ustawy, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
  4. punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające:
   • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
   • adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy
   • uczestnika Związku, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów.
  5. zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.) zawierające:
   • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
   • adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy – uczestnika Związku.
 10. dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gmin – uczestników Związku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:
  1. możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;
  2. potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
  3. kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych;
  4. liczby mieszkańców,
  5. liczby właścicieli nieruchomości, zobowiązanych do pozbywania się zebranych na terenie ich nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, którzy nie zawarli umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy, w imieniu których gminy – uczestnicy Związku powinni podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12 ustawy;
  6. ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gmin – uczestników Związku;
  7. ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu Związku.