Tekst
Login

BIP

Drukuj E-mail

Strona ta pełni rolę BIP

Władze Związku

Organami Związku są:

 1. Zgromadzenie Związku, które jest organem stanowiącymi kontrolnym Związku;
  W skład Zgromadzenia wchodzą wójtowie oraz burmistrzowie miast i gmin uczestniczących 
  w Związku.
   
 2. Zarząd Związku, który jest organem wykonawczym Związku.
  Zarząd składa się z osób wybranych spośród członków Zgromadzenia. Dopuszcza się wybór jednego członka Zarządu spoza składu Zgromadzenia.
  W skład Zarządu wchodzą Przewodniczący i Zastępca.
  Obecny skład Zarządu to:
  1. Przewodniczący: Renata Ostatek
  2. Zastępca: Tadeusz Zakrzewski
Związek

Uczestnicy

Uczestnikami Związku są:

1) Gmina Belsk Duży;

2) Gmina Chynów;

3) Gmina Goszczyn;

4) Gmina Promna;

Do Związku mogą przystąpić inne gminy regionu radomskiego, ustanowionego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.

Związek

Zadania Związku

Do zadań Związku należy prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin – uczestników Związku poprzez:

 1. tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gmin – uczestników Związku lub zapewnianie wykonania tych prac przez tworzenie
  odpowiednich jednostek organizacyjnych;
 2. zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;
 3. objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gmin – uczestników Związku, systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;
 4. nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym realizacja zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
 5. ustanawianie selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;
 6. tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gmin – uczestników Związku, w tym wskazywanie miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych;
 7. zapewnianie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
Związek